سه شنبه ها با موری

 

آياتی از قرآن مجيد

 

سه شنبه ها با موری

نکاتی به انگليسی

 

بلوغ و پختگی افراد بدان صورتی که در باره آن قضاوت می شود چيزی جز يک تعقل نادرست نيست

انديشه های بلند دوره جوانی هميشه درست است و به منزله گنجينه ای است که با هيچ چيز جهان قابل مبادله نيست

 حقيقت  , عشق  ,  افکار بلند  , ظرافت و لطافت بشری نيرومند ترين نيرو  هاست 

زندگی را با روانی روشن و سالم ببينيم

 

از کتاب آلبرت شوايتسر  نوشته  ت  فا سمر دال ترجمه آذر رهنما

موسيقی از فکر بر می خيزد و بر دل می نشيند.  بتهوون

عبادت سختی ها را از شما دور نمی کند بلکه به شما قدرت تحمل سختی ها را می دهد

گفتگو با خدا

هيچ چيز گرانبهاترازامروزنيست . گوته

شرط اساسی کامرانی اعتماد به نفس و پشتکاراست پورشه

خانه

برگشت